Srijeda, 28 Listopad 2020
Općinsko vijeće donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Donji Brgat

Općinsko vijeće donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Donji Brgat

Na temelju stavka 2. članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 16. rujna donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća
Mjesnog odbora Donji Brgat.

Za dan izbora određuje se nedjelja 18. listopada 2020. godine kojeg će se dana izbori održati od 7:00 do 19:00 sati.

Prijedloge za članove vijeća mjesnog odbora mogu na propisanom obrascu kandidacijske liste podnijeti registrirane političke stranke u Republici Hrvatskoj kojima organizacijski oblik djeluje na području Općine Župa dubrovačka, ili najmanje 10 birača s područja jedinice mjesne samouprave u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Utvrđuju se obrasci kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora koji čine sastavni dio ove Odluke i isti se ne objavljuju u ''Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka''.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Donji Brgat